Zespół Szkół w Przyborowie

ZARYS HISTORII SZKOŁY W PRZYBOROWIE

Szkoła w Przyborowie rozpoczęła swoją działalność w 1945 roku. Przyborów nosił wówczas nazwę Zaborów. Była to jedna z trzech pierwszych szkół otwartych na terenie Gminy Lipiny. Do 1945 roku w Przyborowie istniały dwie szkoły: ewangelicka (obecny budynek szkoły podstawowej) i katolicka (obecny budynek Koła Gospodyń Wiejskich). Obecność obu budynków, które znajdowały się w dobrym stanie, stwarzała dogodne warunki do rozwoju szkolnictwa na terenie wsi. Pierwsi osadnicy na siedzibę szkoły wybrali budynek szkoły ewangelickiej. Działania wojenne oraz pierwsze miesiące pofrontowe spowodowały znaczne zdewastowanie budynku szkolnego (powybijane szyby, zniszczone sprzęty szkolne itd.). Na doprowadzenie szkoły do funkcjonalności w 1945 roku Gmina przeznaczyła odpowiednie środki pieniężne. Dzięki nim i bezinteresownej pomocy mieszkańców Przyborowa Widok budynku szkoły w Przyborowie z początku lat 60-tych udało się przygotować szkołę, by mogło się w niej uczyć pięć klas. W pierwszych latach w szkole funkcjonowało pięć oddziałów. Kierownikiem szkoły została pani Helena Polkowska. W szkole w 1946 roku zatrudnionych było czterech nauczycieli: Polkowska Helena, Józefa Grecka, Wanda Bielawska i pan Kowalski. Do szkoły uczęszczało ponad stu uczniów. W pierwszych latach z powodu braku nauczycieli i pomieszczeń lekcyjnych klasy były łączone. Po kilku latach istnienia w szkole otworzono nowe oddziały. W latach 50-tych funkcjonowała już szkoła 7-klasowa. W kolejnych latach do 1950 roku gmina przeznaczała środki pieniężne na remont i adaptacje kolejnych sal lekcyjnych oraz utrzymanie szkoły (osobne środki na szkoły przyznawał powiat). Z pieniędzy tych dokonywano również zakupu książek dla najuboższych dzieci. Od pierwszych lat funkcjonowania szkoła włączyła się w życie społeczne i kulturalne całej wioski. W pierwszych latach powojennych dużym problemem był analfabetyzm wśród ludzi dorosłych. Dla jego zwalczania postanowiono Wycieczka szkolna po Odrze. Fot. ze zbiorów pani Alicji Kiernożyckiej otwierać w szkołach kursy nauki czytania i pisania. W Przyborowie od roku szkolnego 1946/47 otworzono kurs dla 30 słuchaczy (uczęszczających było więcej). Kursy takie były organizowane przez pierwszych 5 lat. Dzięki temu duża część przybyłych osadników, która wcześniej nie umiała czytać i pisać posiadła tę wiedzę. Innym sposobem wpływania na życie kulturalne wsi stało się organizowanie okolicznościowych apeli i akademii, w których udział brali, prócz uczniów również mieszkańcy wsi. Przykładem takiego działania jest akademia z 29 maja 1949 roku z okazji obchodów 150 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Akademię dla ludności miejscowej oraz uczniów zorganizowała kierownik szkoły. W programie akademii były: referaty o twórczości Mickiewicza, Słowackiego i Chopina, inscenizacja ballad, deklamacja wierszy, tańce ludowe (w wykonaniu uczniów). Szkoła uczestniczyła w obchodach corocznych świąt (1 maja, 22 lipca, organizowanych corocznie dożynkach), na których wygłaszano referaty oraz przygotowywano występy. Wycieczka szkolna do Biskupina. Fot. Ze zbiorów pani Alicji Kiernożyckiej Szkoła była organizatorem wielu wycieczek m.in. do: Biskupina, Warszawy, dzięki którym przyborowska młodzież mogła poznać swój kraj. W 1968 roku, po raz pierwszy wówczas mury przyborowskiej szkoły opuściły ósme klasy. W pierwszych latach istnienia szkoły liczba dzieci danych roczników była wysoka, często klasy były podwójne. W okresie od 1945 do 1976 roku funkcję kierowników placówki pełnili: pani Helena Polkowska, pani Maria Stobbe, pani Sabina Kasińska a od 1956 do 1967 roku funkcję kierownika pełnił pan Tadeusz Dudka. W tym czasie budynek szkoły nie uległ większym zmianom. Dopiero w latach 70-tych zlikwidowano wieżę znajdującą się na budynku szkoły. Dzwon, który się tam znajdował, przekazany został do kaplicy wiejskiej. W 1972 roku przystąpiono do reformy szkolnictwa w Polsce. Zmiana polegała na utworzeniu w każdej gminie szkoły zbiorczej. Przyborów należał do Grono pedagogiczne z lat 60-tych. Od lewej siedzą pani Mejnartowicz, pani Didurenko, pani Kruszyńska, pan Dudka, pani Stojanowska, pani Kiernożycka. Fot. Pochodzi ze zbiorów pani Alicji Kiernożyckiej Gminy Stare Żabno. Szkołę zbiorczą dla tej gminy utworzono w Starym Żabnie. W Przyborowie nastąpiła stopniowa likwidacja oddziałów. W 1972 roku jako pierwsze do szkoły zbiorczej przeniesiono klasy czwarte. Likwidacja oddziałów trwała do 1976 roku, w szkole pozostały jedynie klasy młodsze (od 1 do 3). Od 1984 roku do szkoły w Przyborowie zaczęły powracać oddziały klas starszych. Początkowo wróciły klasy czwarte, pozostałe w kolejnych latach aż do 1986 roku, kiedy to placówka znowu stała się ośmioklasowa. Kierownikiem szkoły po panu Tadeuszu Dudka została pani mgr Alicja Kiernożycka. Od 1966 roku pełniła obowiązki kierownika szkoły bez nominacji na to stanowisko. Mianowanie na kierownika szkoły uzyskała w 1970 roku. W 1973 roku po przejściu pani Alicji Kiernożyckiej do zbiorczej szkoły gminnej w Siedlisku, dyrektorem szkoły w Przyborowie mianowano panią mgr Krystynę Żeletko. Pełniła ona funkcję dyrektora szkoły do 1975 roku, kiedy to dyrektorem szkoły mianowano pana mgr Zbysława Maksymów. Mikołajki zorganizowane w szkole. Fot. Pochodzi ze zbiorów pani Alicji Kiernożyckiej Dużym problemem mieszkańców Przyborowa była zbyt mała szkoła. Po powrocie wszystkich oddziałów i po powstaniu szkoły ośmioklasowej ranga tego problemu znacznie wzrosła. W roku 1987 rozpoczęto budować nowy budynek szkoły łącząc go ze starym, w którym jednocześnie przeprowadzono remont. Inicjatorami rozbudowy byli Gminny Inspektor Oświaty mgr Jarosław Ceglarz oraz ówczesny dyrektor szkoły – mgr Zbysław Maksymów. W pracach budowlanych udzielali się mieszkańcy Przyborowa oraz okoliczne firmy. Nowy budynek szkoły oddany został do użytku w 1988 roku. Szkoła w tym kształcie przetrwała do dnia dzisiejszego. Ośmioklasowa szkoła w Przyborowie istniała do reformy edukacji z 1999 roku. Od tego roku szkolnictwo podstawowe to szkoły sześcio klasowe. W 2002 roku dzięki dofinansowaniu Banku Światowego z tytułu usuwania skutków powodzi z 1997 roku do szkoły dobudowano nową kotłownię oraz wykonano nową elewację na całym budynku, dzięki czemu szkoła zyskała przyjazny dla uczniów wygląd. Od 2000 roku w budynku szkoły swoje miejsce znalazły również: Gminna Biblioteka kierowana przez panią mgr Krystynę Pogorzelską oraz świetlica socjoterapeutyczna, której opiekunem jest pani mgr Alicja Kiernożycka. Z inicjatywy Rady Rodziców pod koniec 2001 i na początku 2002 zakupiono na potrzeby pracowni komputerowej 10 stanowisk komputerowych. W 2002 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Po panu mgr Zbysławie Maksymowie, który funkcję dyrektora szkoły pełnił przez 27 lat, obowiązki dyrektora szkoły powierzono pani mgr Grażynie Śliwińskiej. W 2003 do budynku szkoły przeniesiono oddział przedszkolny, który przez kilka lat funkcjonował w budynku dawnej szkoły katolickiej. W roku 2004 w szkole przeprowadzono gruntowny remont sanitariatów oraz pomieszczeń kuchni i jadalni na potrzeby oddziału przedszkolnego. Pod koniec roku 2004 rozpoczęto budowę namiotowej sali gimnastycznej. Hala namiotowa połączona łącznikiem z budynkiem szkoły wyposażona jest w oddzielne, specjalnie na potrzeby użytkowników sali sportowej, szatnie i sanitariaty. Obecnie w 2006 roku szkoła w Przyborowie zatrudnia 14 nauczycieli (wraz z oddziałem przedszkolnym), do szkoły w roku 2005/2006 uczęszcza 115 uczniów.

HARCERSTWO W SZKOLE

Ze szkołą w Przyborowie przez długi czas ściśle związane było harcerstwo. Pierwsze informacje dotyczące harcerstwa sięgają roku 1948. Funkcję drużynowych pełniła młodzież. Przez cały okres funkcjonowania drużyny przydzielony był nauczyciel opiekun drużyny, który nią faktycznie kierował. Pierwszym opiekunem drużyny został pan Wiesław Zawalny. W 1949 roku drużynę przejmują Danuta Zawadzka oraz Róża Meisnerr. Alert- harcerze na boisku szkolnym. Pan Roman Kryca opiekun ZHP oraz dh. E. Aleszczyk. Fot. pochodzi ze zbiorów pani Alicji Kiernożyckiej Do największej prężności drużyna harcerska doszła, gdy jej opiekunem był pan Jerzy Hamerski. Na fotografii pan Hamerski jedzie na zbiórkę harcerską. Fot. Pochodzi ze zbiorów pani Alicji Kiernożyckiej. Organizacja harcerska w latach 1948 – 1955 starała się integrować i wychowywać przybyłą do Przyborowa młodzież. W tym celu organizowane były wspólne wycieczki i obozy. Jeden z pierwszych obozów został założony podczas wakacji na terenie boiska szkolnego. Do największego rozkwitu harcerstwa w Przyborowie dochodzi w latach 60-tych i 70-tych. Nasiliła się wówczas liczba obozów i wycieczek m.in. obóz „Na szlaku Pienin”, „Z biegiem Bobru i Kaczawy”, często organizowano stanice na boisku szkolnym. W 1957 roku dochodzi do reaktywowania, po krótkiej przerwie, harcerstwa w Przyborowie. Założona zostaje 19 NDH im. Tadeusza Kościuszki. Jej założycielem i pierwszym opiekunem był nauczyciel polonista Zdzisław Polakowski. Wspólne zdjęcie 19 NDH w Przyborowie. Fot. Pochodzi ze zbiorów pani Alicji Kiernożyckiej W 1958 roku funkcjonuje w Przyborowie Dom Harcerza. Następnie funkcję opiekuna pełnili: Henryk Sienkiewicz (1958 – 1959), Aleksandra Didurenko (1960 – 1962), Franciszek Dudek (1963 – 1965), Jerzy Hamerski (1965 – 1968), Zbysław Maksymów (1971 – 1973). Drużyna działała przy szkole i ściśle z nią współpracowała, olbrzymią pracę w jej funkcjonowanie wkładali uczący w szkole nauczyciele. W tym samym okresie działała również przy szkole drużyna zuchów. Drużyną tą kierowali kolejno: Michał Jadczak (1957 – 1958), Alicja Ogonowska (1958 – 1959), Henryk Gumienny (1960 – 1961) oraz Alicja Młynarek (1979). W latach 80-tych próbowano odtworzyć drużynę harcerską w Przyborowie. Opiekunem drużyny został pan Zbigniew Kochanowski (1983 – 1985), zuchów przejęła Małgorzata Jańczak (1982 – 1984). Niestety, próba ta okazała się nieskuteczna. W latach 1997 - 1999 próbowano powołać do życia ZHR. Z inicjatywą wystąpił ksiądz kanonik Edward Kornaus. Założycielem i pierwszym drużynowym został Piotr Ćmiel, drużyna liczyła 15 członków. Również i ta próba zakończyła się niepowodzeniem. Udział harcerzy z Przyborowa w obchodach 1 Maja. Fot. Pochodzi ze zbiorów pani Alicji Kiernożyckiej.

 

  • Alert- harcerze na boisku szkolnym. Pan Roman Kryca opiekun ZHP oraz dh. E. Aleszczyk. Fot. pochodzi ze zbiorow pani Alicji Kiernozyckiej
  • Do najwiekszej preznosci druzyna harcerska doszla, gdy jej opiekunem byl pan Jerzy Hamerski. Na fotografii pan Hamerski jedzie na zbiorke harcerska. Fot. Pochodzi ze zbiorow pani Alicji Kiernozyckiej
  • Grono pedagogiczne z lat 60-tych. Od lewej siedza pani Mejnartowicz, pani Didurenko, pani Kruszynska, pan Dudka, pani Stojanowska, pani Kiernozycka. Fot. Pochodzi ze zbiorow pani Alicji Kiernozyckiej
  • Mikolajki zorganizowane w szkole. Fot. Pochodzi ze zbiorow pani Alicji Kiernozyckiej
  • Udzial harcerzy z Przyborowa w obchodach 1 Maja. Fot. Pochodzi ze zbiorow pani Alicji Kiernozyckiej
  • Widok budynku szkoly w Przyborowie z poczatku lat 60-tych
  • Wspolne zdjecie 19 NDH w Przyborowie. Fot. Pochodzi ze zbiorow pani Alicji Kiernozyckiej
  • Wycieczka szkolna do Biskupina. Fot. Ze zbiorow pani Alicji Kiernozyckiej
  • Wycieczka szkolna po Odrze. Fot. ze zbiorow pani Alicji Kiernozyckiej