Zespół Szkół w Przyborowie

 

 

Projekt:

Akademia Kompetencji Cyfrowych w szkołach podstawowych Gminy Nowa Sól”

 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ W PROJEKCIE OD IX DO XII 2018

 

W ramach realizacji zadania 1 przeprowadzono kampanię promującą projekt w szkołach w Lubięcinie, Lubieszowie i Przyborowie poprzez strony internetowe i spotkania skierowane do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Opracowano i przyjęto Regulamin rekrutacji uczniów/nauczycieli Uczestników Projektu. W wyniku prac komisji rekrutacyjnych utworzono listy uczestników projektu i listy rezerwowe. Uczestnicy projektu do 3 XII 2018r. to - 361 uczniów (177K i 184M, 17 uczniów z orzeczeniami, 63 uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym), - 16 nauczycieli (12K i 4M). ZP we współpracy z nauczycielami utworzył grupy projektowe (10 U w grupie) na 2018 r, w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie. Ustalił harmonogramy pracy nauczycieli, zadania nauczycieli i sposób prowadzenia dokumentacji zajęć projektowych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Od 1 X do 1 XII 2018 zrealizowano następujące zajęcia informatyczne

1. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ - 7 grup uczniów, zrealizowano 45 godzin zajęć

2. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE KREACJA STRON INTERNETOWYCH - 7 grup uczniów, zrealizowano 45 godzin zajęć

3. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE Z ZAKRESU SZYBKIEGO PISANIA NA KLAWIATURZE - 7 grup uczniów, zrealizowano 46 godzin zajęć

4. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE WYKORZYSTANIE WIRTUALNYCH NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH - 11 grup uczniów, zrealizowano 58 godzin zajęć

5. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA I MODYFIKACJI PLIKÓW AUDIO I WIDEO - 11 grup uczniów, zrealizowano 48 godzin zajęć

6. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI - 11 grup uczniów, zrealizowano 64 godzin zajęć.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

W realizacji zadania 1 brały udział 54 grup uczniów, które zrealizowały 306 godzin zajęć informatycznych. WW. zajęcia były prowadzone w oparciu o dostosowane programy. W utworzonych salach komputerowych, każdy uczeń pracował na swoim komputerze zakupionym w ramach nin. projektu. W trakcie zajęć uwzględnia się równość szans K i M. Uczniowie z orzeczeniami pracowali z wykorzystaniem specjalistycznych klawiatur zakupionych w ramach projektu.

 

W ramach realizacji zadania 2 szkoleniem doskonalącym kompetencje cyfrowe objętych zostało 16 nauczycieli. Zajęcia odbywały się w salach komputerowych w wykorzystaniem zakupionego sprzętu w ramach projektu.

Od 6 X 2018r odbyły się następujące szkolenia ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli

1. NAUKA SZYBKIEGO PISANIA NA KOMPUTERZE (30h)

2. GRAFIKA KOMPUTEROWA (30h)

3. OBRAZ I DŹWIĘK W SIECI INTERNETOWEJ (30h)

4. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE (20h)

5. WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA ON-LINE ICH EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE W EDUKACJI (30h)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Realizujemy projekt

 

Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych Gminy Nowa Sól” jest realizowany                          w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 8. Nowoczesna edukacja.

Numer i nazwa Działania: Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych      i zdrowotnych.

Numer i nazwa Poddziałania: 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych  i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt realizowany  na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPLB.08.02.01.-08-0045/17-00 z dnia 31 lipca  2018 roku, zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a Gminą Nowa Sól.

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje informatyczne uczniów oraz szkoleń doskonalących umiejętności cyfrowe nauczycieli ze szkół podstawowych w Lubieszowie, Przyborowie, Lubięcinie  zgodnie z Diagnozą  zapotrzebowania szkół i placówek na wsparcie EFS w Gminie Nowa Sól opracowaną przez szkoły.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia dla uczniów:

- zajęcia informatyczne z grafiki komputerowej 

- zajęcia informatyczne – kreacja stron internetowych

- zajęcia informatyczne z zakresu szybkiego pisania na klawiaturze

- zajęcia informatyczne - wykorzystanie wirtualnych narzędzi informatycznych

- zajęcia informatyczne z zakresu wykonywania  i modyfikacji plików Audio – Video

- zajęcia informatyczne – bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

                 Szkolenia  doskonalące kompetencje cyfrowe nauczycieli:

-  obsługa i zarządzanie siecią komputerów zakupionych  w ramach projektu

- nauka szybkiego pisania na komputerze

- grafika komputerowa

-  obraz i dźwięk w sieci internetowej

- bezpieczeństwo dzieci w Internecie

- współczesne narzędzia on-line i ich efektywne wykorzystanie w edukacji

Projekt jest realizowany od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

W ramach projektu zakupione zostaną komputery przenośne wraz z oprogramowaniem( system operacyjny Office lub równoważny ) dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lubieszowie, Zespołu Edukacyjnego w Przyborowie, Zespołu Edukacyjnego w Lubięcinie – ogółem 33 szt. ( po 11 dla poszczególnych placówek) oraz klawiatury dla osób niepełnosprawnych  - ogółem 3 szt. ( po jednej dla poszczególnych szkół ).